Adborth

Ballet Cymru, NEW Dance ac Ysgol Tŷ Ffynnon

“Roedd gweld hyder ein mab yn y ddawns a’i weld yn gwenu pan nad oedd yn hyderus yn rhyfeddol. Mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth i’w hyder y tu allan i’r ysgol hefyd.”

“Mae ein merch yn mwynhau cymryd rhan yn y sesiynau wythnosol ac mae hi bob amser yn awyddus i ddangos y gwahanol sgiliau a symudiadau y mae hi’n eu dysgu. Roedd yn wych cael gwylio’r perfformiad a chael gweld gwaith caled y plant i gyd a pha mor dda yr oedd pawb yn cydweithio. Mae’n anhygoel pa mor bell y maen nhw wedi dod – rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at y perfformiad nesaf!” 

“Mae hi mor braf gweld yr holl blant yn dawnsio. Roedd y perfformiad yn hyfryd. Da iawn chi i gyd. Diolch yn fawr iawn am y cyfle hwn. Hoffwn i petai bob plentyn yn gallu dawnsio fel yna. Diolch! Diolch! Diolch!”

“Waw! Waw yn wir!!  Da iawn ddisgyblion!”

“Mae fy merch wir yn mwynhau’r sesiynau ballet a capoeira. Roedd yn hyfryd eu gweld nhw’n perfformio. Roedd y perfformiad yn Theatr Clwyd yn fendigedig ac yr ydym ni’n disgwyl yn eiddgar am yr un nesaf. Roeddem ni wrth ein boddau â sioe Romeo a Julieti’r graddau ein bod ni am ei gwylio dro ar ôl tro. Rydym ni’n mwynhau derbyn y newyddion diweddaraf am Ballet Cymru ar-lein ac yr ydym yn cymryd diddordeb yn y cylchgronau dawns bellach. Da iawn wir a diolch yn fawr.” 

“Roedd y perfformiad yn wefreiddiol. Diolch yn fawr a da iawn wir i’r ddwy athrawes a fu’n dysgu’r plant.”

“Mae ein merch yn mwynhau Sesiynau Dawns Duets yn fawr iawn. Mae hi’n eu cymryd o ddifrif ac yn rhannu’r hyn y mae hi’n ei ddysgu bob wythnos â ni gartref. Diolch yn fawr iawn i chi am roi’r cyfle hwn iddi.”

“Mae ein merch wrth ei bodd yn dod i sesiynau Duets bob wythnos. Mae hi’n ymarfer yr hyn y mae hi wedi’i ddysgu gartref. Cafodd hi amser gwych yn gwylio sioe Romeo a Julietyn cael ei pherfformio yn Theatr Clwyd.”

“Cyfle cwbl anhygoel i blant Ysgol Tŷ Ffynnon. Mae fy merch yn mwynhau pob sesiwn yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi am y cyfle hwn a’r holl ddrysau y gall eu hagor a’r hyder y mae’r profiad hwn wedi’i roi i’m merch.” 

“Diolch yn fawr iawn, iawn!!! Roedd gwylio’r plant yn perfformio yn rhyfeddol. Athrawon dawns anhygoel!” 

Ballet Cymru, Jukebox Collective ac Ysgol Gynradd Moorland 

“Rwy’n meddwl bod y plant wedi dod yn bell yn barod. Mae’r athrawon i gyd yn wych ac yn rhoi hyder i’r plant. Mae fy merch wrth ei bodd yn dod i Duets bob wythnos ac mae hi wrth ei bodd yn dangos yr hyn y mae hi wedi’i ddysgu i ni gartref.”

“Mae’r ffordd y mae’r plant wedi datblygu yn gwbl syfrdanol, nid ydynt wedi bod wrthi’n hir iawn!  Rwy’n falch iawn o’m mab a’r plant eraill. Mae’r athrawon yn wych hefyd!!  Roedd gwylio hwn wedi dod â dagrau o lawenydd i’m llygaid. Da iawn chi!”

“Roedd yn gwbl syfrdanol. Rwy’n dal i ryfeddu yn awr! Rydych chi i gyd yn gwneud gwaith campus ac rwy’n ddiolchgar iawn am eich holl ymdrechion ac am y cyfle hwn. Diolch yn fawr”

“Roeddwn i wrth fy modd. Roedd y plant yn ymddangos yn hapus ac wedi ymlacio ac wedi mwynhau’n fawr. Maen nhw wedi gwella’n aruthrol ac wedi dysgu cryn dipyn o symudiadau newydd. Cyflawniad cwbl syfrdanol. Rwy’n falch dros ben bod fy mab yn rhan o Duets. Diolch yn fawr”

“Gwych. Roedd y plant i gyd wedi mwynhau pob munud yn ôl pob golwg. Maen nhw wedi dysgu llawer iawn o symudiadau a dilyniannau ac roedd pawb yn dangos hyder mawr. Gweithgaredd ardderchog ar gyfer corff a meddwl cadarnhaol.”

“Roedd gweld y plant talentog hyn a’r athrawon yn perfformio â’r fath hyder a brwdfrydedd yn gwbl ryfeddol. Roedd cael y cyfle hwn yn fraint wirioneddol – ac yn rhoi cymaint o bleser i’r plant ac i’r rhieni. Diolch yn fawr!”

“Mwynheais i’r perfformiad yn fawr iawn. Roedd y ddawns stryd yn wych. Mae’r athrawon yn rhyfeddol, yn ddoniol ac yn dalentog. Daliwch ati â’r gwaith da, mae fy mhlant wrth eu boddau.”

“Diolch o galon am rannu eich gwaith – roeddem ni wrth ein boddau ag ef. Mae cael gweld yr hyn y mae fy mab yn ei gyflawni ac yn ei ddysgu â Duets yn wirioneddol wych. Roedd y plant i gyd yn edrych mor hyderus a hapus – roedd yn bleser eu gwylio. Diolch yn fawr am roi’r cyfle rhyfeddol hwn i’n plant ni.”

“Cefais hwyl yn eu gwylio. Y darn olaf oedd y gorau am eu bod nhw wedi gwneud ychydig o ddawns Tic Toc a oedd yn ddoniol. Roeddwn i wrth fy modd ag egni’r plant trwy gydol y dawnsiau.”

“Roedd faint yr oedd y plant wedi’i ddysgu ynghyd â faint o frwdfrydedd yr oeddent i gyd yn ei ddangos wedi creu argraff arnaf.” 

“Roeddwn i wrth fy modd â phob dim heddiw! Rydw i mor falch o’m merch a’r plant i gyd. Gwnaeth tîm Duets waith rhyfeddol.”

Ballet Cymru ac Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

“Buom ni’n gwylio’r plant yn perfformio gwahanol arddulliau dawns y prynhawn yma ac maen nhw wedi dysgu cymaint. Roedd yn beth hyfryd a hwyliog i’w wylio.” 

“Roeddwn i wir wedi mwynhau’r cyfle i weld faint y mae’r plant wedi’i ddysgu mewn amser mor fyr. Roedd yn rhyfeddol!” 

“Roedd gweld hyder fy mab yn datblygu yn wych, diolch yn fawr!”

“Arbennig! Gallwch weld bod y plant yn mwynhau cymaint, ac mae’n rhoi hwb anferthol i’w hyder yn ôl pob golwg – gwaith campus!” 

“Roedd y plant i gyd wedi mwynhau’r ‘twymo’ gan symud ac ymestyn yn chwareus a gorffen ag ystumiau egnïol. Dawnsio hyfryd a hwyliog. Rwy’n hoffi’r syniad o ddysgu symudiadau ballet mewn ffordd mor hwyliog a newydd – roedd y plant wedi mwynhau’r holl brofiad yn fawr iawn. Daliwch ati â’r gwaith da.” 

“Symudiadau dawns hyfryd, dewis gwych o ganeuon, siapiau hyfryd. Roedd pawb wedi dal eu hystumiau’n gampus a dangos gwaith tîm hyfryd. Diolch i chi i gyd am eich gwaith caled.” 

“Nid wy’n deall dim am ddawnsio ballet ond roedd yr hyn a welais i yn anhygoel. Maen nhw’n gweithio’n galed i wella eu sgiliau. Rwyf mor falch bod fy merch yn gwneud ei gorau i wella bob tro. Diolch yn fawr am bopeth. Rwy’n ddiolchgar iawn.” 

“Cafwyd perfformiad rhyfeddol gan ddisgyblion Duets heddiw. Roedd eu gwaith tîm yn ystod y dawnsio yn codi’r ysbryd ac yn bleser i’w wylio.”