Arts Care Gofal Celf – yn Gymraeg

Partneriaid: Arts Care Gofal Celf, Ysgol Gynradd Gelliswick a Theatr y Torch

‘Mae ACGC yn edrych ymlaen at weithio gyda Ballet Cymru a sefydliadau partner eraill ar y Rhaglen Duets. Credwn y bydd y rhaglen yn fuddiol o ran codi proffil ACGC fel darparwr cyfleoedd dawnsio sy’n hygyrch ac o ansawdd uchel, gan ein galluogi ar yr un pryd i weithio mewn ysgol sydd â lefel uchel o broblemau economaidd-gymdeithasol. Bydd y rhaglen yn caniatáu i ni weithio gyda chyfranogwyr nad ydynt yn cyrchu ein prosiectau dawns cyfredol, a bydd yn ein galluogi i weithio gyda grŵp o blant dros gyfnod estynedig, gan gyflwyno elfennau bale na fyddent, o bosibl, yn cael eu defnyddio fel arfer. Bydd bod yn rhan o’r rhaglen genedlaethol yn rhoi cyfle i ni rannu profiadau ac arbenigedd â sefydliadau cymheiriaid ac archwilio meysydd arfer gorau ym myd dawns gymunedol. Ni all hyn ond bod o fudd i wybodaeth a hyder ein hartistiaid dawns. O ganlyniad i’r prosiect, hoffem weld cynnydd yn nifer y bobl ifanc yng Ngorllewin Cymru sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni dawns cymunedol, yn ogystal â mwy o ddiddordeb gan ysgolion mewn darparu rhagor o gyfleoedd i ddisgyblion ddawnsio.’

Chris Ryan, Cyfarwyddwr ACGC 

Ysgol Gynradd Gelliswick, Aberdaugleddau

Roedd Ballet Cymru wedi arwain preswylfa yn Ysgol Gynradd Gelliswick, Aberdaugleddau, ym mis Mehefin 2019. Ymunodd ymarferwyr dawns Arts Care Gofal Celf â thîm addysg Ballet Cymru i weithio gyda 122 o blant, sef 60 o fechgyn a 62 o ferched; nid oedd 103 o’r plant hyn erioed wedi cymryd rhan mewn dosbarth bale o’r blaen. 

Trwy drafodaethau â Ballet Cymru ac Arts Care Gofal Celf, nodwyd bod Aberdaugleddau yn ardal a oedd heb fawr ddim gweithgarwch dawnsio, a byddai rhaglen Duets yn rhoi llawer iawn o gymorth i’r broses o ddatblygu darpariaeth ddawns o safon, ac yn llenwi’r bwlch yn rhaglen Arts Care Gofal Celf.

Mae Ysgol Gynradd Gelliswick wedi’i lleoli mewn ardal ddifreintiedig, ac yn cael ei hamgylchynu ag ystadau tai sy’n gyfuniad o dai cymdeithasol, cymdeithasau tai a chartrefi preifat. Yr ysgol yw’r cyflogwr mwyaf yn yr ardal. Mae 559 o blant yn mynychu Gelliswick, ac mae 25% ohonynt yn cael prydau ysgol am ddim. 

Mae Gelliswick yn cyfateb yn berffaith i’r meini prawf ar gyfer Duets, a gan fod Theatr y Torch yn agos i’r ysgol, mae hyn yn galluogi Ballet Cymru, Arts Care Gofal Celf ac Ysgol Gynradd Gelliswick i feithrin perthynas â’r Theatr nid yn unig pan fo Ballet Cymru ar daith yno, ond yn barhaus trwy gydol oes y rhaglen Duets ac ymlaen at y dyfodol.

Bydd Ballet Cymru yn dychwelyd i Ysgol Gynradd Gelliswick ym mis Mawrth, i arwain ail breswylfa, ac rydym yn gyffrous iawn ynghylch cynllunio’r Rhaglen Ysgoloriaeth yno o fis Medi 2020 ymlaen.

Ail Breswylfa yn Ysgol Gynradd Gelliswick

Dychwelodd Ballet Cymru i Ysgol Gynradd Gelliswick ym mis Mawrth 2020. Buom yn gweithio gyda’r holl ddisgyblion ym mlynyddoedd 3 a 4, a hefyd gyda’r dosbarth meithrin. Roedd yr ysgol mor groesawgar, ac roedd yn hyfryd gweld y plant unwaith eto. 

Ymunodd Emily a Freya â ni, sy’n ymarferwyr dawns gydag Arts Care Gofal Celf. Mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i’r ysgol ar gyfer proses hyfforddi a dethol Duets er mwyn i’r Rhaglen Ysgoloriaeth ddechrau.