Rhaglen Genedlaethol Duets 2019-2022

Yn dilyn y cam ‘Archwilio a Phrofi’ yn 2017-2018, roedd Ballet Cymru wedi cyflwyno’r strwythur Duets newydd i Sefydliad Paul Hamlyn ac i Gyngor Celfyddydau Cymru, a llwyddodd i sicrhau rhagor o gyllid ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Dawns Genedlaethol Duets dair blynedd o hyd, sy’n galluogi pobl ifanc i gael mynediad at hyfforddiant bale o safon uchel ledled y wlad, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau economaidd, cymdeithasol na daearyddol. 

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio’n arbennig i nodi talent, darparu llwybrau dilyniant, a gwella dyhead ar gyfer pobl ifanc na fyddai fel arfer yn cael cyfle i ymwneud â dawns, yn enwedig y rheiny sy’n byw yn ardaloedd difreintiedig Cymru. 

Bydd Duets yn cael ei ymgorffori yn rhaglen pob sefydliad dawns cymunedol. Nid prosiect ‘untro’ yw Duets, sy’n ‘parasiwtio’ i mewn i gymuned, ond rhaglen sydd â buddsoddiad a datblygiad go iawn yn perthyn iddi. Mae pob partner wrth ei fodd yn bod yn rhan o berthynas hirdymor â Ballet Cymru, a fydd hefyd yn cynyddu cyfranogiad mewn bale yn ei ardal ei hun wrth iddo uwchsgilio ei weithlu ei hun ar yr un pryd.

Bydd Duets yn gweithio mewn partneriaeth â phum Sefydliad Dawns Cymunedol: 

 • Arts Care Gofal Celf (Gorllewin Cymru)
 • Dawns i Bawb (Gogledd-orllewin Cymru)
 • Impelo (Canolbarth Cymru)
 • Jukebox Collective (De Cymru) a NEW Dance (Gogledd-ddwyrain Cymru)

Bydd Duets yn gweithio mewn partneriaeth â chwe ysgol gynradd: 

 • Ysgol Gynradd Gelliswick (Gorllewin Cymru)
 • Ysgol Gynradd Llanllyfni (Gogledd-orllewin Cymru)
 • Ysgol Gynradd y Trallwng (Canolbarth Cymru)
 • Ysgol Gynradd Moorland (Caerdydd, De Cymru)
 • Ysgol Gynradd Pillgwenlli (Casnewydd, De Cymru)
 • Ysgol Tŷ Ffynnon (Gogledd-ddwyrain Cymru)

Bydd Ballet Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â phum theatr:

 • Theatr y Torch (Gorllewin Cymru)
 • Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio (Gogledd-orllewin Cymru)
 • Hafren (Canolbarth Cymru)
 • Canolfan Celfyddydau Glan yr Afon (De Cymru)
 • Theatr Clwyd (Gogledd-ddwyrain Cymru)

Bydd y rhaglen Duets dair blynedd yn cynnwys preswylfeydd dawns, diwrnodau hyfforddi ar gyfer ymarferwyr dawns profiadol, rhaglenni ysgoloriaeth, a chyfleoedd perfformio ledled Cymru gyda phob partner. 

Gwerthuso a Monitro’r Rhaglen Duets

“Mae yna ddealltwriaeth ddyfnach o’r modd y byddai Duets yn ategu’r seilwaith ddawns bresennol yng Nghymru, gan ddarparu llwybrau dilyniant ar gyfer pobl ifanc ym myd bale, dealltwriaeth gyfoethocach a dyfnach o’r modd y gellir meithrin y partneriaethau a fydd yn ofynnol i gefnogi’r ddarpariaeth ledled Cymru, a dealltwriaeth ddyfnach o’r goblygiadau o ran datblygu’r gweithlu er mwyn cyflwyno’r rhaglen yn genedlaethol.” Dr. Susanne Burns

Bydd Dr. Susanne Burns yn parhau â thaith Duets ac yn cefnogi Ballet Cymru o ran gwerthuso a monitro’r rhaglen. Mae rôl Susanne yn elfen bwysig o’r rhaglen; mae ei harbenigedd gwerthuso a’i gwybodaeth am Duets yn amhrisiadwy wrth i’r rhaglen gael ei chyflwyno ledled Cymru, a hithau ‘nawr yn cynnwys llawer mwy o bartneriaid. 

Mae fframwaith gwerthuso wedi cael ei ddatblygu ar gyfer Rhaglen Genedlaethol Duets, a bydd hwn yn cynorthwyo Ballet Cymru a phob partner i gasglu tystiolaeth a sicrhau na fydd ethos na nodau Duets yn cael eu colli yn ystod oes y rhaglen. 

Bydd y broses werthuso yn cael ei hymgorffori yn y rhaglen o’r dechrau, ac mae pob partner yn ymwybodol o berthnasedd a phwysigrwydd dadansoddi’r data a gesglir er mwyn helpu i adeiladu darlun o’r effaith a fydd, yn ei dro, yn helpu i gynnal y rhaglen y tu hwnt i dair blynedd. 

Ar ddechrau’r rhaglen, cytunwyd ar ‘linell sylfaen’ â phob sefydliad dawns cymunedol, a hynny fel ffordd o fesur effaith y rhaglen trwy gydol y tair blynedd, a threfnir ‘diwrnod rhannu’, a hwylusir gan y Gwerthuswr Allanol, a fydd yn rhoi cyfle i’r pum sefydliad dawns cymunedol drafod, rhannu a theimlo eu bod yn rhan o raglen ar gyfer Cymru gyfan. 

Bydd Ballet Cymru yn gweithio’n agos gyda phob un o’r pum theatr yn ardal rhaglen Ysgoloriaeth Duets er mwyn annog a chefnogi’r gwaith o feithrin y berthynas rhwng Duets, y sefydliadau dawns cymunedol a’r ysgolion cynradd. Bydd Balet Cymru yn monitro maint y cynulleidfaoedd ac yn mesur y canlyniadau a’r effaith yn unol â rhaglen Duets.